ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij verhuizen u professioneel en zo efficiënt mogelijk. Om dit mogelijk te maken hebben wij een aantal algemene voorwaarden om uw verhuizing succesvol en naar wens te laten verlopen.

 •  Bij takelen is het noodzakelijk dat wij bij de hijsbalk kunnen, dit is uw verantwoordelijkheid. Takelen is ook altijd op eigen risico. Alle schades ten gevolge van takelen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. Bij het gebruik van verhuisliften is uw inboedel wel verzekerd.
 •  De inboedel van de klant dient transportwaardig verpakt te zijn. De inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen.
 •  De klant zorgt voor voldoende parkeerplaats voor de verhuiswagens, lift en aanhangers tenzij deze op uitdrukkelijk verzoek van de klant door Tetris Movers aangevraagd moet worden.
 •  Tetris Movers kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies of diefstal van goederen van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient bij de gehele verhuizing aanwezig te zijn om de veiligheid van de goederen te waarborgen.
 • Bij windsnelheden van meer dan 60km/uur behouden wij het recht verhuizingen met touw & blok of lift te verplaatsen naar een andere datum.
 • Alle dozen moeten goed gesloten zijn, deuren van kasten op slot, schuiven en losse planken moeten uit de kasten teneinde schade tijdens het transport te beperken
 • Alle kostbaarheden zoals juwelen, geld &c. moet onder toezicht van de klant blijven.
 • Demontage en montage van meubels dient u op voorhand te melden en geschiedt op eigen risico.
 • De klant is verantwoordelijk voor de toegang tot de verhuishaak evenals een vrije doorgang voor de gehele inboedel die verhuisd dient te worden.
 • Er dient direct na de verhuizing contant of per pin afgerekend te worden, tenzij vooraf anders besproken.
 • Op een verhuizing dient voldoende mankrachten aanwezig of besteld te zijn waaronder minstens 1 vakkundige verhuizer. Zware objecten zoals wasmachines dienen vakkundig met genoeg mankracht verhuisd te worden. We behouden ons het recht voor extra hulp aan te wenden indien er een tekort aan mankracht aanwezig is.
 • In geval van schade aan een verzekerd voorwerp, voortkomend uit een gewaarborgd risico, zal de schadevergoeding door de verzekeraars verschuldigd, de herstellings- of restauratiekosten der beschadigde voorwerpen, zoals voorzien in het expertiseverslag, niet te boven gaan. Hierdoor is elke waardevermindering die de goederen, na reparatie of restauratie zouden hebben, uitgesloten van de verzekering.
 • In geval de door onderhavige polis verzekerde voorwerpen een paar of een serie vormen verzekerd voor hun totale waarde, zal de waarde van elk voorwerp berekend worden door de totale waarde te delen door het aantal voorwerpen die het paar of de serie vormen.
 • In geval van schade dient de klant in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk laten vaststellen. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers.
 • De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst wordt door iemand anders dan het verhuispersoneel zijn niet verzekerd.
 • Klant mag onder geen beding aan schuldvergelijking doen. Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht of er schade is ontstaan. Eventuel schade dient achteraf afgehandeld te worden.
 • Tetris Movers behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geeist, in geval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging onafhankelijk van de wil van de verhuisfirma.
 • Kleine voorwerpen (lusters, staanlampen, potten, enz.) moeten op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt. Indien dit niet het geval is, mogen verhuizers we